1. SAMENWERKEN

 2 3 5

travailler-ensembleNB

1.1

Het ontwikkelen van interne samenwerkingsverbanden en de multidisciplinaire behandeling van de patiënten.

 


Het creëren van zorgtrajecten en het op elkaar afstemmen van de patiëntenbehandeling

Wij zien het zorgtraject als een globale behandeling van de patiënt, buiten het zuiver ziekenhuiskader. Een zorgtraject organiseert en coördineert de begeleiding, de behandeling en de opvolging van een patiënt. Dit traject is ontwikkeld op basis van een samenwerking tussen de patiënt, de behandelend arts en één of meerdere gespecialiseerde geneesheren.

De multidisciplinaire organisatie rond het patiëntentraject bevorderen

Het bevorderen van de organisatie van multidisciplinaire patiëntenbegeleiding bestaat uit het uitvoeren van de modaliteiten en de middelen om dit aanvullend werk te bevorderen
Het gaat dan om het aanwijzen van referentiepersonen, de liaison-coördinatoren, het verbeteren van de beschikbare informatie op de website, het opstellen van multidisciplinaire behandeltrajecten en nog meer aspecten die de werkgroep rond dit thema zal voordragen.
Onze bedoeling is het proces te beginnen met enkele pilots om zo te definiëren via welke pathologietypes we verder werken.

Zorgen voor empowerment van de patiënteducatie

Empowerment is het toekennen van meer machten aan individuen of groepen die invloed kunnen uitoefenen op hun omstandigheden.

Voor onze patiënten betekent dit :
•   De patiënt deelnemer maken van zijn behandeling
•   De patiënt betrekken bij de projecten
•   Het algemeen verbreiden van de tevredenheidsvragenlijsten en de feedbacks
•   De patiënten in het bestuur betrekken

Een aangepast zorgaanbod voor chronisch zieke patiënten ontwikkelen

De behandeling van chronisch zieke patiënten betekent vandaag een grote uitdaging voor de gezondheidszorg in België. Het RIZIV definieert een chronische ziekte door zijn langdurig aanhouden. Het gaat dan om een ziekte die langer dan 6 maanden zorg vereist.

De behandeling van deze ziekten verloopt niet altijd optimaal. Daarom moet het ziekenhuis innoveren via gecoördineerde maatregelen om zo de efficiëntie en de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieke patiënten te verbeteren.

Het verbeteren van de samenwerkingen met de ondersteunende diensten

Het ziekenhuis moet alle diensten verbeteren om de klinische diensten naar een hoger kwalitatief niveau te tillen. Concreet willen we de band tussen de verschillende teams versterken, onder andere op het niveau van de verwachte kwaliteit.

1.2

HET BEHANDELTRAJECT VAN DE PATIËNT VERGEMAKKELIJKEN EN VLOTTER LATEN VERLOPEN


De ervaring van de patiënt personaliseren

 « Het geheel van percepties en waarnemingen van de patiënt en zijn naasten tijdens klinische en niet-klinische contacten, gedurende het hele zorgtraject”
Beryll Institute & Picker Institute

Dit doel gaat via een verpersoonlijking van het ziekenhuis: een humane toegang en onthaal, het regelmatig vragen van feedback bij de patiënten,…en over het algemeen, respect hebben voor en in dialoog gaan met de patiënt.

Het vereenvoudigen van het administratief onthaal van de patiënt

We moeten het volledig onthaalproces (inschrijving, afsprakenplanning, wachttijden, enz) vereenvoudigen en identiteitwaakzaam blijven.

Werken aan onze termijnen (afspraken en wachttijden)

We willen de termijn van de afspraken verminderen, zodat onze patiënten snel toegang krijgen tot het ziekenhuis. We hebben ook de ambitie opdat onze patiënten hun tijd in het ziekenhuis kunnen beperken, door op de diagnose en de behandeling te focussen.

Fysieke toegankelijkheid

De bewegwijzering verbeteren
De slechte bewegwijzering is niet alleen de oorzaak voor vertraging van patiënten bij hun afspraken; ook zorgmedewerkers verliezen kostbare tijd door het herhaaldelijk aanwijzen van de juiste richting op ziekenhuiscampus.
Het ziekenhuis wil de signalisatie verbeteren door onder andere gebruik te maken van nieuwe technologieën ; zowel binnen- als buiten de ziekenhuismuren.

Meer parkeermogelijkheid bieden

Wij willen ons aanbod aan parkeerplaatsen verhogen en actief deelnemen aan een zacht mobiliteitsbeleid
Verhoging van het aantal beschikbare plaatsen
Wijziging van het betaalsysteem bij het verlaten van de sites door de installatie van automatische betaalautomaten

We zullen werk maken van een toegankelijkheidspolitiek voor mindervaliden op de volledige campus

De gemiddelde verblijfsduur optimaliseren

In dat verband staan er een aantal initiatieven op stapel : alle fasen van de vooropname optimaliseren, nieuwe medische technieken toepassen, sneller een plaats vinden in een revalidatiecentrum, de ontslagdatum vermelden op het voeteinde van het bed…

Om de gemiddelde verblijfsduur daadwerkelijk te verminderen, moeten deze projecten gedragen worden door het voltallig medisch, paramedisch, verpleegkundig en administratief personeel.

De transversaliteit tussen alle sites verbeteren en optimaliseren
Wij willen onze onderlinge organisatie tussen de sites versterken. We hebben ook de ambitie opdat de patiënt van de specifieke kenmerken van elke site kan genieten.

1.3

ACTIEF DEELNEMEN AAN HET UZC BRUSSEL


Actief deelnemen aan de lopende of toekomstige projecten rondom het UZC Brussel

De troeven, krachten en ervaringen van Brugmann versterken en levendig maken

We zijn trots op onze krachten en willen het UZC Brussel hiervan laten genieten. We zullen ook de gelegenheid hebben om van de sterke punten van de andere ziekenhuizen van het UZC Brussel te profiteren. We zullen ons bevestigen als verwijskliniek voor bepaalde disciplines en we zullen deelnemen aan de echelonnering van de zorgen met onze partners van het UZC Brussel, de ULB en de VUB.

RELATIES MET DE ANDERE PARTNERS OPBOUWEN


•   Laat ons de samenwerking tussen ziekenhuizen binnen het IRIS-netwerk (en daarbuiten) bevoordelen
•    Laat ons middelen identificeren en implementeren om onze partners tevreden te stellen
•    Laten we een nuttige aanwezigheid vormen in zorgnetwerken

1.5

HET PERSONEEL MEER ZELFSTANDIGHEID BIEDEN


We moeten aantrekkelijkheidstrategieën voor de bekwame personeelsleden ontwikkelen, en in staat zijn om ons te onderscheiden.
We zijn trots om in een openbaar ziekenhuis te werken en koesteren onze waarden. Onze ambitie betracht een management dat respect toont voor de werknemers. Wij willen een sterkere autonomie bieden opdat het welzijn op het werk en de innovatie sterker naar voren treden.
Initiatiefname aansporen
Het ziekenhuis moet de talenten van het personeel stimuleren. Het aantrekken en behouden van competente medewerkers is een hoofddoel van deze axis. We zullen het personeel vanuit alle richtingen motiveren voor het wetenschappelijk onderzoek, en de daarvoor vereiste middelen verlenen (noodzakelijke tijd en zichtbaarheid). We zullen nadenken over de beste manier om ze te ondersteunen en te motiveren. Het aspect wetenschap zou kunnen worden toegevoegd aan bepaalde functieprofielen.

We gaan voor een toekomstig Brugmann als innovatieve medespeler door een innoverende methodologie te hanteren en een nieuwe bedrijfscultuur te stimuleren.

• Een HR die creatieve en originele initiatieven stimuleert
• Een gestructureerde opvolging van alle ideeën
• Het aanmoedigen van samenwerking met andere diensten
• Projecten zichtbaarder maken
• Een beleid van erkenning voor het personeel
• Een ontzuiling van beroepen
• Transparantie van de cijfers (resultaten) binnen het ziekenhuis
• Een professionelere communicatie